Signaper a una migració més segura per a les dones

Les dones es veuen forçades a fugir de les seves llars degut a la guerra, la violència, la pobresa o l'exclusió. A les guerres, com la que està sofrint Ucraïna, no podem deixar de visibilitzar els reptes addicionals als quals s'enfronten les dones en situació de refugi: tràfic de persones, violència sexual, extorsions, xarxes d'explotació sexual i fins i tot segrestos. Als processos de mobilitat forçada les dones i les nenes, que són la majoria, necessiten mesures específiques d'atenció, acompanyament i protecció.

Des d’Alboan, Entrecultures, FundacióEllacuria i el ServeiJesuïta a Migrants, llancem aquesta campanya de recollida de signatures "Dones en Marxa: donesmigrants, donesambdrets".

És urgent demanar la incorporació de la perspectiva de gènere al Nou Pacte Europeu sobre Migració i Asil, per defensar els drets humans de les persones migrants i garantir una resposta a les múltiples violències que condicionen i fan complexos els processos migratoris de les dones.

La Comissió Europea va presentar el 2020 una proposta de Pacte Europeu sobre Migració i Asil que Ursula von der Leyen va definir com “un nou començament per a la política migratòria i d’asil de la UE”. Tanmateix, la veritatés que reforça les mesures que prioritzen polítiques de retorn, aposten per l’externalització i securitització de fronteres, i perpetuen la criminalització de la migració, i, pertant, obvia els veritables desafiaments d’aquest fenomen d’abast global. I és que “la migració es un fenomen influït per les qüestions de gènere” (Relator Especial sobre elsdretshumansdelsmigrants). Així, les causes que originen la fugida, els obstacles que es troben en el trànsit i les condicions a que afronten al destí impacten de manera diferenciada en els processos migratoris de les dones, caracteritzats per la interseccionalitat de les violències [1].

Peraixò, davant d’una proposta que perpetua la desprotecció i no reconeixels impactes diferenciats de les violències a què les doness’enfronten en els processos migratoris, necessitem una llei que consideri la interseccionalitat de les desigualtats socials estructurals i les polítiques discriminatòries que afecten totes les fases dels processos migratoris. 

Amb l’objectiu de reforçar i adequar la perspectiva de gènereal Pacte de Migració i Asil de la UE, incidim en la urgència de considerar les següents recomanacions i demandes:

  1. Incorporar mesures que considerin la perspectiva de gènere i que comprometin els Estats a protegir les dones i les nenes migrants contra la discriminació, els abusos i les vulneracionsdels seus drets perraó de gènere en totes les etapes de la migració.
  2. Reclamar la incorporació de mesures polítiques integrals sensibles a una perspectiva interseccional de gènere i de drets, que respong uin de manera integral alretrocés de dretshumans i drets de les donesmigrants que implica la proposta actual.
  3. Advocarper la cooperació entre països d’origen, de trànsit i de destí com a alternativa davant les mesures que reforcen l’externalització i securitització de fronteres, percol·locar, així, les persones migrantsal centre i garantir la protecciódels seus drets humans alllarg de totes las fases del procés, sigui quina sigui la condiciómigratòria. És especialment preocupant l’impacte que les polítiques dissuasives tenen sobre les dones que acaben sent objecte de tràfic de persones, les quals afronten processos migratoris ambels seus fills o filles, o béem prenen el procés migratori embarassades, o bé, com a conseqüència de violacions, es queden embarassades en el trànsit.
  4. Instar la reconsideració de la mesura d’acceleració dels procediments a la frontera, ja que implica un retrocés en els drets humans i en els drets de les dones. Aquest mecanisme, a més d’afavorir la creació de centres de detencióon s’hademostrat l’absència de protecció de drets humans i on les dones són especialment vulnerables, limita el temps i els recursos per identificar la vulnerabilitat que pot derivar de la condició de gènere: tràfic de persones, violència sexual en trànsit, fugida per motius de gènere que pot donar lloc a protecció internacional. I, pertant, dificulta el reconeixement de vulneracions i violències, i les possibilitats de sol·licitarasil.
  5. Implantar, de manera obligatòria, iniciatives de formació amb perspectiva de gènere dirigides a qual se vol persona, institució, agència o servei involucrat en qual se vol de les fases del procés migratori, per evitar un retrocés en els DDHH, la revictimització i el tracte discriminatori cap a les dones i les nenes perpart de les autoritats o administracions públiques alllarg del procésmigratori.

Necessitem la teva ajuda perquè la seva veu es tingui en compte. Moltes vides estan en joc. Signaper a una migraciómés segura per a les “Dones en Marxa”.