Signa per a una llei europea que protegeixi el medi ambient i els drets humans contra els danys que ocasionen les empreses a l'estranger!

Directiva europea sobre diligència deguda empresarial: defensem la nostra casa comuna.

 

Quan les empreses europees que operen a l'estranger es veuen implicades en danys mediambientals o violacions dels drets humans, sovint es desentenen de la seva responsabilitat. L'absència d'obligacions vinculants en aquests àmbits per a les empreses contrasta amb les barreres d'accés a la justícia amb què es topen les persones i les comunitats afectades per les seves males pràctiques.

 

Mentre que les empreses poden abandonar el lloc dels fets sense rendir comptes, les víctimes de la seva activitat sovint veuen els seus drets vulnerats i els seus territoris contaminats, de manera que perden els seus mitjans de vida. Per aconseguir reparació, són les víctimes les que han d'aplegar les proves, han d'identificar el causant, han de trobar una jurisdicció que admeti la seva demanda i han de plantar cara als advocats de la companyia. Aquest procés és tan costós, desigual i llarg, que és habitual que hi hagi víctimes que morin abans d'obtenir justícia.

El passat 23 de febrer de 2022, la Comissió Europea va publicar una proposta de directiva sobre diligència deguda empresarial en matèria de sostenibilitat. Constitueix un avenç important per aconseguir una norma que, per primera vegada, estableixi obligacions vinculants i règims sancionadors per a les empreses que no compleixen l'obligació de respectar els drets humans i ambientals en la seva cadena de valor.

Tanmateix, l'esborrany presentat per la Comissió Europea es pot millorar molt:

  1. El nombre d'empreses cobertes és molt limitat. Es preveu que afecti 13.000 empreses europees (a penes un 1% del total) i 4.000 empreses estrangeres que operen a Europa. Cal revisar la metodologia emprada per ampliar-ne l'abast.
  2. Més enllà de la mida, l'esborrany incideix a les empreses que operen en tres sectors de risc (tèxtil, agronegocis i mineria). Tot i això, un veritable enfocament basat en riscos ha de posar l'èmfasi en la responsabilitat de totes les empreses, adaptant les obligacions a les seves característiques particulars.
  3. La llei ha d'abordar clarament les barreres a la justícia que impedeixen que les víctimes d'abusos accedeixin a una reparació integral en un termini raonable (cal revertir la càrrega de la prova, oferir suport econòmic i fixar terminis legals).
  4. El procés de diligència deguda no pot limitar-se al compliment de codis de conducta i a l'obtenció de certificats externs, sinó que ha d'incorporar l'obligació de consultar les parts interessades i garantir-ne la participació segura i significativa.
  5. L'actual esborrany no té en compte la perspectiva de gènere ni la situació particular dels pobles indígenes i de les persones que defensen els drets humans i mediambientals en els riscos presents en les cadenes de subministrament.

Al llarg de 2022, tenim l'oportunitat de millorar la proposta de la Comissió Europea. Per fer-ho, però, hem de convèncer els nostres representants al Parlament Europeu perquè introdueixin les esmenes oportunes durant la votació del text, que se celebrarà a la tardor d'aquest any.

Necessitem la teva ajuda per aconseguir una llei que faci veritable justícia.

Signa aquesta petició i farem arribar la teva veu als nostres representants al Parlament Europeu, perquè acabin amb la impunitat de les empreses multinacionals i garanteixin l'accés de les víctimes a la justícia.